Zasada równości szans i niedyskryminacji

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości płci, przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu ze względu na płeć i niepełnosprawność.

Pobierz dokument zasady równości i szans