Informacje o projekcie

Projekt pt. „Poszerzamy horyzonty – program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z terenu gminy Wieprz” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Wiedza i Kompetencje.

Projekt jest adresowany do następujących szkół Gminy Wieprz:

– Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym we Frydrychowicach (48 uczniów),

– Gimnazjum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym we Frydrychowicach (88 uczniów),

– Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu (21 uczniów),

– Gimnazjum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu (34 uczniów),

– Gimnazjum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
(44 uczniów),

– Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. M. Kopernika w Nidku (82 uczniów),

– Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Wł. Broniewskiego w Przybradzu (32 uczniów),

– Gimnazjum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Wł. Broniewskiego w Przybradzu (34 uczniów),

– Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Michała Szczygła w Gierałtowicach
(32 uczniów),

– Gimnazjum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Michała Szczygła w Gierałtowicach (32 uczniów).

 

Grupą docelową projektu są 243 uczennice i 204 uczniów uczęszczających do w/w placówek, a także 155 nauczycieli tam zatrudnionych.

Grupa docelowa obejmuje 3 podgrupy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

– 1gr to uczniowie którzy wykazują wysokie wyniki w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i wykazują chęć ich rozwijania. Grupa wytypowana na podstawie wysokich wyników w nauce. Do grupy tej zaliczmy uczniów uzyskujących oceny w klasyfikacji końcowej dobre i wyższe.

– 2gr to uczniowie którzy wykazują deficyty kompetencji matematyczno-przyrodniczych i trudności w nauce. Grupa wytypowana na podstawie diagnoz pedagogicznych, analizy ocen następnie pierwszeństwo będą mieli uczniowie z niskimi wynikami w nauce. Do grupy tej zaliczmy uczniów uzyskujących oceny w klasyfikacji końcowej dostateczne i niżej.

3gr została wybrana z powodu specyficznych problemów w nauce (w tym orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). To uczniowie, którzy mają duży potencjał.

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w 10 małopolskich szkołach z terenów wiejskich umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych 243 uczniów i 204 uczennic poprzez organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i kompetencji informatycznych oraz wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół i wdrożenie nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół.

 

Priorytetem projektu jest:

– rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu, a także

– rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych.

 

W ramach projektu przewidziane są 3 typy zajęć:

 – zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – preferowani będą uczniowie o wysokich wynikach w nauce z danego przedmiotu, którzy mają predyspozycje (umiejętność samodzielnej pracy) do osiągnięcia sukcesów w olimpiadach i konkursach. Podstawą do kwalifikacji udziału w zajęciach będzie opinia nauczyciela  danego przedmiotu,

zajęcia wyrównawcze – preferowani będą uczniowie o niskich wynikach w nauce z danego przedmiotu oraz uczniowie o niższej średniej ocen ze wszystkich przedmiotów,

zajęcia w formie kół zainteresowań– preferowani są wszyscy chętni uczniowie, a w przypadku uzyskania  równej liczby punktów z postępowania rekrutacyjnego preferencje zostaną zapewnione dziewczętom wykazującym zainteresowania w zakresie danego przedmiotu oraz będzie brana pod uwagę ocena z zachowania.

 

Projekt obejmuje następujące dodatkowe zajęcia w podziale na poszczególne szkoły:

– w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym we Frydrychowicach:

 • Zajęcia rozwijające z matematyki i informatyki
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia w formie kół zainteresowań – koło szachowe

 

– w Gimnazjum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym we Frydrychowicach

 • Zajęcia rozwijające z matematyki i informatyki
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki, geografii, chemii oraz fizyki
 • Zajęcia w formie kół zainteresowań – warsztaty biologiczne, laboratorium z chemii i fizyki

 

– w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu:

 • Zajęcia rozwijające z matematyki i informatyki
 • Zajęcia w formie kół zainteresowań – koło przyrodnicze

 

– w Gimnazjum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu:

 • Zajęcia rozwijające z matematyki i informatyki
 • Zajęcia w formie kół zainteresowań – koło chemiczne (laboratorium), koło fizyczne, geograficzne oraz biologiczne

 

– w Gimnazjum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu:

 • Zajęcia rozwijające z matematyki
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki, geografii, informatyki i fizyki
 • Zajęcia w formie kół zainteresowań – laboratorium z chemii oraz laboratorium z biologii

 

– w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. M. Kopernika w Nidku

 • Zajęcia rozwijające z matematyki i przyrody
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz przyrody
 • Zajęcia w formie kół zainteresowań – koło szachowe i matematyczne oraz zajęcia z programowania i kodowania

 

– w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Wł. Broniewskiego w Przybradzu:

 • Zajęcia rozwijające z matematyki, informatyki i przyrody
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

– w Gimnazjum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Wł. Broniewskiego w Przybradzu:

 • Zajęcia rozwijające z matematyki, geografii i informatyki
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

– w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Michała Szczygła w Gierałtowicach:

 • Zajęcia rozwijające z matematyki, informatyki i przyrody
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki

– w Gimnazjum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Michała Szczygła w Gierałtowicach:

 • Zajęcia rozwijające z matematyki, geografii i informatyki
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

Zakłada się 3-etapową rekrutacje uczniów do na w/w zajęcia:

– test kwalifikacyjny

– opinia nauczyciela ucznia z danego przedmiotu nt. jego wyników w nauce

– średnia ocen

 

Podstawą zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie to:

 1. a) nauka w szkole na terenie gminy,
 2. b) pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Projekcie,
 3. c) pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych,
 4. f) deklaracja uczestnictwa.

 

Zajęcia będą odbywać się w godzinach pozalekcyjnych od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt, ferii i wakacji). Liczebność grup będzie wynosić max. 8 uczniów. Na potrzeby prowadzonych zajęć zostaną zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy.

 

Projekt będzie realizowany w okresie od 03.07.2017r. do 29.06.2018r. Ostatecznie zatwierdzony budżet projektu zamknie się w kwocie 1 692 949,20zł.