Zapytanie cenowe

W ramach projektu „Poszerzamy horyzonty – program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z terenu gminy Wieprz” współfinansowanego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Wiedza i Kompetencje został ogłoszony nabór osób zainteresowanych pełnieniem funkcji Koordynatora Szkolnego (6 stanowisk).

 

Koordynator będzie pełnił nadzór nad projektem w danej szkole oraz będzie sprawował dyżury w tej placówce w terminie i godzinach ustalonych z nauczycielami uczestniczącymi w projekcie oraz z dyrekcją szkoły.

 

Wykonawca składa jedną ofertę na jedno zadanie  (każde zadanie powinno stanowić osobną ofertę, nie ogranicza się możliwości składania ofert na jedno lub kilka zadań):

Zadanie 1. Koordynatora szkolnego projektu w ZSP Frydrychowice,

Zadanie 2. Koordynatora szkolnego projektu w ZSP nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu,

Zadanie 3. Koordynatora szkolnego projektu w ZSP nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Wieprzu,

Zadanie 4. Koordynatora szkolnego projektu w ZSP Nidek,

Zadanie 5. Koordynatora szkolnego projektu w ZSP Przybradz,

Zadanie 6. Koordynatora szkolnego projektu w ZSP Gierałtowice.

 

Formularz ofertowy –  załącznik nr 1.

Pobierz formularz strona 1

Pobierz formularz strona 2

Pobierz formularz strona 3

Pobierz formularz strona 4

 

Do obowiązków Koordynatora Szkolnego będzie należeć:

 • Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych w tym:
 • udzielanie zainteresowanym osobom informacji nt. projektu;
 • udostępnianie formularzy zgłoszeniowych do projektu;
 • przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych;
 • ocena spełniania kryteriów ogólnych przez BO;
 • ocena spełnienia kryteriów szczegółowych przez BO;
 • sporządzenie listy BO zakwalifikowanych do udziału w Projekcie;
 • sporządzenie protokołu z rekrutacji.

 

 • Organizacja zajęć
 • ustalanie harmonogramu zajęć;
 • przygotowywanie technicznego zaplecza warsztatów – udostępnianie sal lekcyjnych na potrzeby prowadzonych zajęć;
 • przygotowanie certyfikatów uczestnictwa w projekcie;
 • wnioskowanie o zmiany / przesunięcia w budżecie oraz w zakresie merytorycznym projektu;
 • powiadamianie rodziców o powtarzających się nieobecnościach uczniów na zajęciach – jeżeli takowe wystąpią.

 

 • Monitoring
 • Nadzór i monitorowanie pracy nauczycieli prowadzących zajęcia w zakresie stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i rezultatu;
 • gromadzenie korespondencji związanej z wnioskami o płatność – w zakresie dotyczącym placówki szkolnej uczestniczącej w projekcie.

 

 • Koordynacja działań oraz wdrażanie projektu, w tym:
 • uczestnictwo w koordynacji planu zamówień publicznych, zakupu sprzętu, realizacji zajęć, w ramach zadań współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • realizacja i wdrażanie projektu  w oparciu o jego harmonogram i budżet oraz właściwe przepisy prawne i organizacyjne;
 • koordynacja prac nauczycieli prowadzących zajęcia;
 • wnioskowanie o zmiany / przesunięcia w budżecie oraz w zakresie merytorycznym projektu;
 • współpraca przy sporządzaniu wniosków o płatność;
 • współpraca oraz wykonywanie wytycznych i poleceń Koordynatora Projektu;
 • współpraca z pracownikami Biura Projektu zaangażowanymi we wdrażanie projektu;
 • identyfikacja potencjalnych szans i zagrożeń w realizacji projektu na każdym etapie jego realizacji;
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentów związanych z RPO WM do archiwizacji.